Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

speakofthedevil
6286 6a6d 390
Reposted fromoblivions oblivions viaAmericanlover Americanlover
speakofthedevil
4117 629c 390
Reposted fromoll oll
speakofthedevil

Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na nią jakiś facet. Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na Ciebie jakaś kobieta.


Reposted fromthesmajl thesmajl viamslexi mslexi
7334 c55d 390
Reposted fromollivander ollivander viaTiffanys Tiffanys
speakofthedevil
7359 f488
Reposted fromtfu tfu viaechoes echoes
speakofthedevil
9910 244a 390
Reposted fromgainaxing gainaxing viaAmericanlover Americanlover

May 26 2017

speakofthedevil

May 25 2017

speakofthedevil
speakofthedevil
7299 a261 390
Reposted fromarumhc arumhc viahydrosphere hydrosphere
speakofthedevil
speakofthedevil
6792 d010 390
Reposted fromnyaako nyaako viahydrosphere hydrosphere
speakofthedevil
2847 add6 390
Reposted fromGIFer GIFer viapierdolony pierdolony
speakofthedevil
7840 fe5d 390
Reposted fromGIFer GIFer viaplugss plugss
speakofthedevil
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
speakofthedevil
2762 611b 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaarbuzy arbuzy

May 09 2017

9462 2502 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viajankomuzyk jankomuzyk
speakofthedevil
1119 33b7 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaszicko szicko
6448 1c50 390
Reposted fromsokkas sokkas viaszicko szicko
speakofthedevil
7557 9d19 390
speakofthedevil
patrzę, jak lawinowo głupie dziewczyny wychodzą za mąż i myślę, a może to jednak ja jestem ta głupia?
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl