Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

8990 055d 390
Reposted fromdivi divi viaeternaljourney eternaljourney
speakofthedevil
speakofthedevil
Wiem, że mam różne oblicza.
Raz łatwo się ze mną dogadać
Ale czasem nie da się ze mną wytrzymać
— (via perdiditt)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaelusive elusive
speakofthedevil
1356 54b7 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viaelusive elusive
speakofthedevil

March 27 2017

Było mi obojętnie i bardzo pusto - tak musi być w oku cyklonu. Absolutna cisza w samym środku szalejącego żywiołu.
— Sylvia Plath “Szklany klosz” (via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viahydrosphere hydrosphere
speakofthedevil
2755 3ca3 390
speakofthedevil
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
speakofthedevil
To boli. W tej grze postawiłem swoje serce. Przegrałem.
— Kto uwiedzie Cindy
Reposted fromnezavisan nezavisan viahydrosphere hydrosphere
speakofthedevil
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
speakofthedevil
2727 a655 390
Reposted fromfarba farba viaxmoshix xmoshix
speakofthedevil
7182 ad2c 390
Reposted fromchceuciec chceuciec viafalkaa falkaa
speakofthedevil
8262 e2f9 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viakotfica kotfica
speakofthedevil
7948 8c9f 390
Reposted frommhsa mhsa viagregorczykm gregorczykm
speakofthedevil
Kochaj, kogo kochasz,dopóki go masz. Tylko tyle możesz zrobić. Pozwól mu odejść, kiedy trzeba.
— Ann Brashares – Nigdy i na zawsze
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viayveee yveee

March 24 2017

speakofthedevil
0811 838a 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
speakofthedevil

March 22 2017

speakofthedevil
hiergeblieben
Reposted fromlooque looque viaAmericanlover Americanlover
speakofthedevil
Zobaczysz,
jeszcze z tego wybrnę,
nie będzie dziury w niebie,
pamięć -
jak szybę -
wytrę...
Niech no tylko
przyjdę do siebie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromribka ribka viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl