Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

2674 6ffa 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viakarmacoma karmacoma

September 20 2017

speakofthedevil
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viajointskurwysyn jointskurwysyn
speakofthedevil

September 19 2017

speakofthedevil
speakofthedevil
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viainyou inyou

September 18 2017

speakofthedevil
9374 0314 390
Irony at its finest..
Reposted fromsommteck sommteck viagreywolf greywolf
speakofthedevil
speakofthedevil
2522 929b 390
Reposted fromgket gket vianoisetales noisetales
speakofthedevil
3061 5034 390
Reposted fromkrzysk krzysk viasouxie souxie

September 17 2017

speakofthedevil
9735 f2a4 390
Reposted frombrumous brumous viaviva-salvadore viva-salvadore
speakofthedevil
speakofthedevil
2072 e8f7 390
Reposted fromoll oll viatoniewszystko toniewszystko
speakofthedevil
speakofthedevil
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie vianawrocka nawrocka
speakofthedevil
speakofthedevil
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianawrocka nawrocka
speakofthedevil
8018 2136 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl